O nas | Polski Eko Chmiel

Kilka słów o nas
A FEW WORDS ABOUT US

Spółka Polski Eko Chmiel S.A. została utworzona w celu produkcji chmielu pozbawionego zanieczyszczeń pochodzących z kreozotu oraz wdrażania i rozwijania nowych technologii w zakresie uprawy i produkcji chmielu. Mamy klarowną wizję polskiego chmielarstwa 2.0., odpowiedzialnego społecznie i wiemy jak ją realizować.

Polski Eko Chmiel S.A was created to produce hops and to implement and develop new technologies in the field of hop cultivation and production. We have a clear vision of Polish hop 2.0, socially responsible, and we know how to implement it .

Słupy do konstrukcji Construction poles

Polski eko chmiel

System monitoringu (IoT) - Monitoring system (IoT)

Polski eko chmiel

Autonomiczny system nawilżania i nawadniania Autonomous humidification and irrigation system

Polski eko chmiel

Bioremediacja gruntów i utylizacja słupów Bioremediation of lands and utilization of poles

Polski eko chmiel

OZE - RES

Polski eko chmiel
Polski eko chmiel wolny od kreozotu
Polski eko chmiel

Całe szyszki do chmielenia piwa Whole beer cones for hopping

Polski eko chmiel

Własny zakład do granulacji i ekstrakcji Own granulation and extraction plant

Polski eko chmiel

Energia odnawialna Renewable energy

Polski Eko Chmiel specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań do budowy, opomiarowania, zarządzania i optymalizowania chmielnika, jednocześnie posiadając unikalną wiedzę i technologię do wykorzystywania wszystkich płodów uprawy chmielu, czego dotychczas nie stosuje na skalę przemysłową nikt na świecie.

Zasilamy chmielniki najnowszymi technologiami opartymi na kompozytowych słupach konstrukcji, które są jedynym perspektywicznym substytutem zakazanych słupów drewnianych impregnowanych kreozotem. Nasza plantacja jest równocześnie wspierana najnowocześniejszymi technologiami pomiaru parametrów środowiskowych upraw i zaawansowanej analizy obrazu, które poprzez Internet Rzeczy (IoT) pozwalają w chmurze analizować wzrost roślin i przewidywać np. pojawienie się szkodników lub chorób. Autonomiczny system nawadniania i nawożenia pozwala optymalizować koszty i obniża do minimum udział chemikaliów w procesie uprawy. Podejmujemy się również bioremediacji gruntów skażonych kreozotem w ramach przebudowy chmielnika według najwyższych standardów. Aby przenieść zyskowność prowadzenia plantacji na zupełnie inny poziom, dostarczamy rozwiązanie umożliwiające produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Polski Eko Chmiel planuje prowadzić uprawę w oparciu o wyselekcjonowane odmiany chmielu, dostosowane do aktualnych potrzeb zarówno browarnictwa jak i przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i zielarskiego. Uprawa będzie prowadzona według zasad integrowanej produkcji i produkcji EKO, aby uzyskany surowiec był najwyższej jakości i wolny od skażenia.

 

Polski Eko Chmiel S.A specializes in providing solutions for constructions, metering, management and optimization of the hops while possessing unique knowledge and technology to use all hop crops, which has not been use on an industrial scale by anyone in the world.

We supply hoppers with the latest technologies based on composite construction poles, which are the only perspective substitute for forbidden wooden poles impregnated with creosote. Our plantation is also supported by the latest technologies for measuring environmental parameters of crops and advanced image analysis, which through the Internet of Things (IoT) allow in the cloud to analyze plant growth and predict, for example, the appearance of pests or diseases. An autonomous irrigation and fertilization system allows you to optimize costs and minimizes the share of chemicals in the cultivation process. We also bioremediate land contaminated with creosote as part of the reconstruction of the hops in accordance with the highest standards. To transfer the profitability of running a plantation to a completely different level, we provide a solution that enables the production of electricity from renewable sources.

Polski Eko Chmiel S.A plans to grow based on selected hop varieties, adapted to the current needs of both brewing and the pharmaceutical cosmetics and herbal industries. Cultivation will be carried out according to the principles of integrated production, and in the future also ECO production, so that the obtained raw material is of the highest quality and free from contamination.

 

Nasz zespół
OUR TEAM

Zbigniew-Szkopek

Zbigniew Szkopek
Prezes Zarządu - Chairman of the Board

Pomysłodawca i założyciel przedsięwzięcia. Przedsiębiorca, który z sukcesem stworzył jednego z głównych graczy na europejskim rynku słupów kompozytowych - Alumast S.A. Posiada trzydziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Innowator, który o chmielnikach wie wszystko.

The originator and founder of the enterprise. An entrepreneur who successfully created one of the main players on the European composite pole market - Alumast S.A. Has thirty years of experience in business management. An innovator who knows everything about hops.

wojtek

Wojciech Szkopek
Członek Rady Nadzorczej - Member of the Supervisory Board

Od kilkunastu lat związany z dystrybucją piwa dla jednego z największych producentów piwa w kraju. Pełnił funkcję Specjalisty ds. Logistyki w „Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja sp. z o.o.", spółki zależnej Grupy Żywiec S.A., później w „Distribev" sp. z o.o., a ostatnio w „Distribev Orbico" sp. z o.o., największego dystrybutora piwa w Polsce. Współautor projektów mających na celu efektywne zarządzanie planowaniem dostaw, jak i optymalizację kosztów dystrybucji piwa.

Wspiera spółkę w budowaniu kanałów dystrybucji.

For several years associated with the distribution of beer to one of the largest beer producers in the country. He was the Logistics Specialist at "Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja sp. Z oo", a subsidiary of Grupa Żywiec SA, later at "Distribev" sp. Z oo, and recently at "Distribev Orbico" sp. Z o. O., The largest beer distributor in Co-author of projects aimed at effective management of supply planning as well as optimization of beer distribution costs.

Supports the company in building distribution channels.

przemek

Przemysław Hewelt
Członek Rady Nadzorczej - Member of the Supervisory Board

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1996 obronił doktorat z finansów na Wydziale Finansów i Rachunkowości Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii. Pracował w bankach, firmach doradczych oraz produkcyjnych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech gdzie m.in. zasiadał w radzie nadzorczej Biogas Nord AG. Obecnie pracuje dla Scope Risk Solutions we Frankfurcie nad Menem.

Wspiera Polski Eko Chmiel w rozwoju biznesowym.

A graduate of economics at the Nicolaus Copernicus University in Toruń.  In 1996 he defended his doctorate in finance at the Faculty of Finance and Accounting of Nottingham Trent University in Great Britain.  He worked in banks, consulting and production companies in Poland, Great Britain, Ireland and Germany, where  he sat on the supervisory board of Biogas Nord AG.  Currently working for Scope Risk Solutions in Frankfurt am Main.

Supports Polski Eko Chmiel in business development.

Bartosz-Zalewski

Bartosz Zalewski
Członek Rady Nadzorczej - Member of the Supervisory Board

Jest absolwentem Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od 15 lat pracuje na rynku inwestycji venture capital i usług doradztwa finansowego. Zrealizował ponad 70 projektów doradczych oraz inwestycyjnych o sumie transakcji przekraczającej 50 mln EUR. Akcjonariusz i udziałowiec oraz członek rad nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych.

Wspiera Polski Eko Chmiel w kwestiach biznesowo-finansowych.

He graduated from the Finance Department of the Cracow University of Economics.

He has been working on the venture capital investment and financial advisory services market for 15 years. He has completed over 70 consulting and investment projects with a total transaction value exceeding EUR 50 million. Shareholder and shareholder and member of supervisory boards of public and private companies.

He supports Polski Eko Chmiel in business and financial matters.

Pojawiły się pytania?

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego pod przyciskiem poniżej.

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter