Polityka prywatności | Polski Eko Chmiel

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą: POSLKI EKO CHMIEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 11A, KRS: 0000765638, adres e-mail: biuro@polskiekochmiel.pl (dalej jako „ADO”).
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, wykonania umowy lub/i podjęcia przez Administratora koniecznych działań przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami obsługi prawnej lub finansowej.
 5. Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom, którym powierzona jest obsługa Administratora (księgowości, obsługa prawna, etc). Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem dobrowolne w przypadku komunikacji biznesowej, natomiast w przypadku zawarcia i wykonania umowy jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zawarcia i wykonania umowy.
 11. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wiadomość ta może zawierać informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej wiadomości adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku otrzymania tej wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i wykasować wiadomość.

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter