Relacje inwestorskie | Polski Eko Chmiel

Announcements

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji   [ 20.10.2020 ]

Zarząd Polski Eko Chmiel S.A. z siedzibą w Lublinie, KRS 0000765638 wzywa po raz drugi akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki w formie papierowej w celu dematerializacji akcji. Dokumenty akcji Spółki należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin. Złożenie dokumentów akcji następuje za pisemnym pokwitowaniem.

Chairman of the Board
Zbigniew Szkopek

 

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji   [ 28.09.2020 ]

Zarząd Polski Eko Chmiel S.A. z siedzibą w Lublinie, KRS 0000765638 wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki w formie papierowej w celu dematerializacji akcji. Dokumenty akcji Spółki należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin. Złożenie dokumentów akcji następuje za pisemnym pokwitowaniem.

Chairman of the Board
Zbigniew Szkopek

 

 

 

Shareholders meetings 

 

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter